วันที่ 8 มิ.ย. 61เวลา 08.30 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรายมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักโภชนาการ ซึ่งจะสามารถประกอบอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะให้แก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้บริโภคอาหารรายอื่นๆ ที่เข้ามาใช้บริการจากโรงอาหารในมหาวิทยาลัย
สำหรับกิจกรรมในโครงการภาคเช้าจะเป็นการรับฟังบรรยายให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารและเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหาร โดย คุณอรวรรณ กลิ้งทะเล วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และภาคบ่ายจะเป็นการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 78 คน

ชมภาพเพิมเติมได้ ที่นี่

 

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม