องค์การนักศึกษา แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายแก่นักศึกษาผู้นำ และกล่าวรายงานโดยพงศกรศาสนนันทน์ นายกองค์การนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีความรู้และสามารถบริหารจัดการองค์กรนักศึกษาตามหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา กรรมการนักศึกษาวิทยาลัย คณะกรรมการหอพักนักศึกษา คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการชุดเดิม(พี่เลี้ยง) และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา (ผู้ดูแลและให้คำปรึกษา) จำนวน ทั้งสิ้น 80 คน

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม