โครงการจัดประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย มทร.อีสาน ครั้งที่ 1 แล ะโครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 2 นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการจัดประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย มทร.อีสาน ครั้งที่ 1 และ โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 2 นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีการนำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา มทร.อีสานทุกวิทยาเขตมาร่วมจัดแสดงในงานนี้ จำนวนทั้งหมด 127 ผลงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง และ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืน ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดของแต่ละกลุ่มจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และใบประกาศ อีกทั้งได้เป็นตัวแทนส่งผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศอีกด้วย นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่กลุ่มนักวิจัย เพื่อให้นักวิจัยมีความพร้อมสำหรับการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถพัฒนาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าสู่กระบวนการธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม