ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการสรรหาที่ปรึกษาหรือโค้ชในโครงการ “Train the Coach” ภายใต้แนวความคิด วันของ SME : Together We Are One : จุดประกายความคิดและต่อยอดธุรกิจยุค 4.0 โดยได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. ซึ่งโครงการนี้เน้นพัฒนาที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยีที่มีความสามารถ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ที่ปรึกษาหรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ SMEs ซึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยนำทักษะความรู้ความสามารถช่วยส่งเสริมให้ SMEs มีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา พร้อมวางรากฐานในการพัฒนาธุรกิจให้รับกับการปรับเปลี่ยน (Transforming) และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ตลอดจนสร้างระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแนะนำของโค้ช เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทำงานของโค้ชในการให้บริการปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายของรัฐตามมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ของ สสว. ศูนย์ ITC (Industry Transformation Center) และศูนย์สนับสนุน SMEs (SMEs Support Center) ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

รับชมวิดีโอได้ที่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม