วันที่ 20 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลันยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Learning Express 2018) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีมาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โดยโครงการ Learning Express 2018 เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ระหว่างวันที่ 19-30 มีนาคม 2561 ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันดังกล่าวเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 65 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะทีมสหวิชาการ (Multi-disciplinary) เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ภายใต้ การดูแลและแนะนำของอาจารย์ LEX Facilitator

หลักจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด มีการสอนภาษาไทยเบื้องต้นแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้าโครงการ และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรม Design Thinking Recap | Sense and Sensibility (Project Planning) ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม และในตอนเย็นเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปทำกิจกรรม ณ ชุมชนเป้าหมาย 3 ชุมชนในวันต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม