head-banner

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (มทร.อีสาน ) จัดพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KM9 มทร.+2) ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร35) ซึ่งโครงการฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 -23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผลงานเข้าร่วมการประกวด จำนวน 131 ผลงาน และผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
 
1.การประกวดผลงานแนวปฏบัติที่ดีของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 8 ชุมชนนักปฏิบัติ 
3.เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบความคิด CDIO 
4.กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
5.นิทรรศการวิชาการ
6. การแสดงและจำหน่ายสินค้า เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาฯ มทร.อีสาน กล่าวว่า การจัดการความรู้ในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องจัดกระบวนการให้องค์กรมีความสามารถในการสร้างความรู้ และนำความรู้มาสร้างนวัตกรรมสำหรับใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งโลกในยุคปัจจุบันเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่แข่งขันกันด้วยการสร้างนวัตกรรม (innovation) ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนั้น ต้องก่อประโยชน์ต่อองค์กร และสังคมส่วนต่างๆ อย่างหลากหลาย และทั่วถึง และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ให้เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้พัฒนาความร่วมมือเครือข่าย ผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0 ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมในทุกกิจกรรม และขอแสดงความยินดีล่วงหน้า สำหรับผู้ชนะการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รวมทั้งรางวัลอื่นๆ ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปพัฒนามหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติต่อไป
 
ภายหลังการบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาฯ มทร.อีสาน ได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 บูธแสดงผลงานการจัดการความรู้ที่ดี (KM) ภาคโปสเตอร์ ทั้งของนักศึกษาและคณาจารย์ที่ส่งเข้าร่วมประกวด และให้กำลังใจและชื่นชมผลงานแก่ผุู้เข้าร่วมโครงการด้วย
     
 
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองกลาง /ข่าว

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม