head-banner

มทร.อีสาน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แนะแนวทาง นศ. เตรียมตัวให้ พร้อมสู่ตลาดงานจริง

วันนี้ (16 ก.พ. 60) เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดโครงปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,550 คน โดยมีกิจกรรม พิธีขอขมาอาจารย์โดยตัวแทนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวคำขอขมา ตัวแทนองค์กรนักศึกษามอบเทียนแพขอขมาต่ออธิการบดี ตัวแทนองค์กรนักศึกษา ตัวแทนสโมสรนักศึกษา มอบพวงมาลัยดอกมะลิขอขมาแด่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกอง คณบดี และรองคณบดีการการรับฟังโอวาทจาก ผศ. ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี การรับฟังอภิปรายในหัวข้อ “จะหางานอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย อาจารย์เสน่ห์ บุญรำไพ ผู้ดำเนินรายการอภิปราย และผู้ร่วมอภิปรายมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายอัครเดช ศิริพันธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง, นายกุลวรรณ ธงกิ่ง หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักศึกษาทั่วไป มทร.อีสาน, นางสาวพัทธ์ธีรา แจ้งหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บมส.) สำนักงานสาขานครราชสีมา, นายธีรพงษ์ ศรีฮาด อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาทัศนศิลป์ เอกประติมากรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ซึ่งทั้ง 4 ท่าน เป็นศิษย์เก่าของ มทร.อีสาน

ช่วงบ่ายมีกิจกรรมนัดพบแรงงาน กิจกรรมรับสมัครงาน จัดโดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา และบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ณ ศูนย์วัฒนธรรม อาคาร 2 ชั้น 1 มทร.อีสาน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ แนะเทคนิคในการเตรียมตัวก่อนการไปสมัครงานรวมถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

วราภรณ์ /ข่าว งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองกลาง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม