วันที่ 28 ธ.ค. 60 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในโครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน ซึ่งในการทำข้อตกลงครั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นผู้ลงนามร่วมกับทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากในการเสริมสร้างโอกาส สร้างรายได้อย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพาตนเอง ให้สามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการโดยการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม