FormatFactoryPFF 0486

 

FormatFactoryPFF 0575

 

S 34357298

 

ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของพสกนิกรชาวไทยอย่างยิ่ง และประกาศฯ เรื่อง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวราชมงคลทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงพระราชทานนามราชมงคลและพระราชทานตราพระราชลัญจกรอันเป็นเครื่องหมายประจำพระองค์เป็นตราประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงกำหนดให้มีการจัดโครงการพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมบุคลากร นักศึกษา มทร.อีสาน รวมใจจัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งได้มีการประชุมและเตรียมงาน เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สมพระเกียรติ ชาว มทร.อีสาน ทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานชื่อสถาบัน ราชมงคล อันหมายถึง มงคลแห่งพระราชา และตราพระราชลัญจกรเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  จึงได้เตรียมงานอย่างเต็มความสามารถ โดยรำลึกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะทำเพื่อพระองค์ท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า  ในการจัดงานครั้งนี้ ท่าน ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จะนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบทถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมร้องเพลง “รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง” พร้อมวงออร์เคสตรา มทร.อีสานและนักร้องหมู่ โดยจะมีวีดิทัศน์พระจริยวัตร พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริฯ พระราชดำรัสและภาพบรรยากาศช่วงเสด็จสวรรคตของพระองค์สลับกับภาพบรรยากาศในบริเวณพิธี นอกจากนี้ยังมีการแสดงในชุดต่างๆ ได้แก่ การแสดง ชุด “มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” การแสดง ชุด“แสนอาลัย น้อมใจส่งเสด็จ พระภูมินทร์”โดยนักศึกษาของมทร.อีสาน และการขับร้องเพลง “ครองแผ่นดินโดยธรรม” และ เพลง “โคราชอาลัยพ่อหลวง”โดย กำปั่น บ้านแท่น ศิลปินแห่งชาติ การแปลอักษรเป็นรูป“๙ มทร.อีสาน น้อมส่งเสด็จ สู่สวรรค์สวรรคาลัย”

ด้าน ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบทถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ความว่า  “ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของพสกนิกรชาวไทยอย่างสุดซึ้ง และประกาศฯ เรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จทอดพระเนตรกิจการของสถาบันทั้งที่ ศูนย์กลางจังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตสุรินทร์ พระราชทานโล่เป็นรางวัลในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งมีความหมายว่า“ชาวราชมงคลทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่า ได้รับพระราชทานชื่ออันเป็นมงคลจากพระราชา”มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำพระองค์ ซึ่งใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ เป็นเครื่องมงคลที่แสดงถึงอิสริยยศและพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ ครอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  และในวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อันประกอบด้วยพระราชลัญจกรและพระมหาภิไชยมงกุฎ ประจำรัชกาลที่ ๙ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสืบไป  

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ เปี่ยมล้นด้วยคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรของชาติ จะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้า และจะจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยความรักสามัคคี ความรู้สำนึกในหน้าที่ส่วนตน และความมีวินัยในความพอเพียงเพื่อรับใช้ประเทศชาติและสังคม และจะแปรความรัก ความเศร้าโศกและความอาลัยต่อพระองค์อย่างสุดซึ้ง เป็นความรัก ความสามัคคี มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัย จะกระทำความดีเพื่อพัฒนาประเทศชาติตามปณิธานที่ตั้งไว้ทุกประการสืบไป

               ข้าพระพุทธเจ้าและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพร้อมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ สถานที่นี้ ขอถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยพร้อมเพรียงกัน”

สำหรับงานนี้ มีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมถวายความอาลัย ร่วมแปรอักษร และขับร้องเพลงรักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง  จำนวนกว่า 10,000 คน  

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม