open house2017

RMUTI OPEN HOUSE 2017 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 5 วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา กิจกรรมภายในงานพบกับการแสดงผลงานของนักศึกษาทั้ง 4 คณะ (คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม) รวมถึงการแนะแนวการศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม