สำนักงานอธิการบดี

 หน่วยตรวจสอบภายใน

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม