พิมพ์
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-233000 โทรสาร : 044-233052 อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 การติดต่อหน่วยงานภายใน กรุณาโทร 044-233-000 จากนั้นต่อไปที่หมายเลขหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ ตัวอย่าง 044-233-000 ต่อ 2290

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 2290, 2292
ติดต่อขอใช้พื้นที่หรือสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย (งานบริหารสินทรัพย์) ต่อ 2241, 2240
ติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ ต่อ 2734
ติดต่อขอข้อมูลงานทะเบียน ต่อ 2751

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในอื่น ๆ

» แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย

 

1. อาคารคณะบริหารธุรกิจ

2. ศูนย์วัฒนธรรม

3. อาคารสถาปัตยกรรม

4. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5. อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

6. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

7. อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย

8. อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

9. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

10. อาคารสาขาวิศวกรรมสำรวจ

11. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

12. อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

14. อาคารสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

15. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

16. อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

17. ศูนย์การเรียนเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

18. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

19. อาคารสำนักงานอธิการบดี

20. อาคารอเนกประสงค์

21. สนามฟุตบอล

22. อาคารสถาปัตยกรรม

23. อาคารกองพัฒนานักศึกษา

24. อาคารยานพาหนะ

25. โรงงานฝึกช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน

26. โรงอาหาร

27. แผนกอาคารสถานที่ (ใหม่)

28. คุรุสัมมนาคาร

29. หอพักคุรุคามวาสี

30. หอพักภาติกวัฒน์

31. หอพักพัฒนาศรม

32. แฟลตครอบครัว

33. หอพักนักศึกษา

34. อาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

35. อาคารเรียนรวม

36. อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

37. บ้านพักรับรอง

38. แฟลต 40 หน่วย