ประกาศการรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 - 2560

และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเอกสารขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย

ติดต่อยื่นเอกสารขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  12 มกราคม  2561 ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 19  ชั้น 2หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ “งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000”

วันจันทร์ – วันศุกร์      เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

      

โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคืนเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า ไฟล์ 1 ระดับ ปวส.   ไฟล์ 2-4 ระดับป.ตรี  
  2. ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินและกรอกรายละเอียดตามตัวอย่าง (ไฟล์ 5 และไฟล์ 6) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. ดาวน์โหลดแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารและกรอกรายละเอียดตามตัวอย่าง(ไฟล์ 7 และไฟล์ 8) พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีของนักศึกษา ที่มีรายการเคลี่อนไหวเป็นปัจจุบันเท่านั้น
  4. ยื่น หรือ ส่งไปรณีย์ เอกสารตามข้อ 2 , 3 ได้ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 19  ชั้น 2 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบและคืนเงินให้นักศึกษาผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษาที่ได้ยื่นไว้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย

สอบถามรายละเอียดเพื่อเติมได้ที่  044-233000 ต่อ 2140-2143    

 

ดาว์นโหลดไฟล์

1. คืนเงินประกันของเสียหายปวส.

2. ป.ตรี ปี 2558

3. ป.ตรี ปี 2559

4. ป. ตรี ปี 2560

5. ตัวอย่างการกรอกใบสำคัญรับเงิน

6. ใบสำคัญรับเงิน

7. ตัวอย่างแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

8. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม