ประชาสัมพันธ์ หมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการดังนี้


1. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา
2. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แบบรวมทั้งมหาวิทยาลัยเรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แบบรวมทั้งมหาวิทยาลัย
3. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก ข้าราชการสายสนับสนุนเรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก ข้าราชการสายสนับสนุน
4. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
5. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง กำหนดการชี้แจงนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2560

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม