ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการชุดปัจจุบันได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรียบร้อยแล้ว
บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
2. ใบสมัคร แนบท้ายประกาศ
3. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
4. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง กำหนดการชี้แจงนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2560

พร้อมนี้ ได้แนบข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2560 มาเพื่อใช้แนบเป็นหลักฐานอ้างอิงการดำเนินการ

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม