ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 
  ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Viroj
ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจเร พันธ์เปรื่อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พรชัย จุฑามาศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิศ.ญาณวิทย์เมธา วรรณพัฒน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. ดร.รัตนะ บัวสนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 นายวินัย รอดจ่าย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   
พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 
   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.สุนทร ส่งตรัส
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯผศ. ดร.โฆษิต ศรีภูธร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
รศ. ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.สำเนาว์  เสาวกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ


 

ดร. โสภิดา สัมปัตติกร 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 รศ.ดร.กาณฑ์ เกิดชื่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ


 
รศ. ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
นายจิรวัฒน์ ศุภโกศล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 ดร.จีรภัทร์ จอดนอก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

 

 
 
 

 

 
   

เลขานุการสภามหาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 


 

 

ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาของมหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
นางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ
 นางสาวกมลภัทร นิยมนา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

 

วันที่อัพเดท 26-06-2560