ผู้อำนวยสำนักและสถาบันผศ.สุนทร ส่งตรัส
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผศ.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอนิวรรต หาสุข
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
นายธนนันต์ อยู่หว่าง 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
   
ผู้อำนวยการกองนายทนงศักดิ์ มากทอง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองคลัง
นางสุมัธยา กิจงาม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
   
นายสังวาลย์ บุญศรีสวย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 นายสมชาติ ดีอุดม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
 

วันที่แก้ไข 22-03-2560