ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ราตรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
ผศ.รัชนีวรรณ การค้า
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผศ.พงศ์ทร สาตรา
รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย


 


ผศ.วิชยุทธ จันทะรี
รองอธการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.จักรกฤษณ์ เยรัมย์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
     
     

วันที่แก้ไข 22-03-2560