ผศ. ดร. รวีประภา สิทธิลภ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร. เอนก เจริญภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.บัญชา นาคทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.อุษณา แจ้งคล้อย

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
 

 

 
ผศ.บุญญาพร ดวงสา
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น 
ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสกลนคร
 
     
     

 

วันที่แก้ไข 22-03-2560