วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2561

  ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปข้าวและธัญพืช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปข้าวและธัญพืช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2561

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่ประกาศข่าว : 22-02-2561

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูล และเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูล และเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งานวันที่ประกาศข่าว : 19-02-2561

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชุดนักศึกษาและชุดกีฬา จำนวน ๓๐๐๐ ชุด 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชุดนักศึกษาและชุดกีฬา จำนวน ๓๐๐๐ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 19-02-2561

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน ๓๐๐๐ ชุด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน ๓๐๐๐ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 19-02-2561

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อวัฒนธรรม จำนวน ๓๐๐๐ ชุด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อวัฒนธรรม จำนวน ๓๐๐๐ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 19-02-2561

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำสมุดเรียน จำนวน ๓๐๐๐ ชุด ชุดละ ๑๕ เล่ม 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำสมุดเรียน จำนวน ๓๐๐๐ ชุด ชุดละ ๑๕ เล่มวันที่ประกาศข่าว : 19-02-2561

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวแก่บัณฑิต 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวแก่บัณฑิตวันที่ประกาศข่าว : 16-02-2561

  ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อครุภัณฑฺ์ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปข้าวและธัญพืช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อครุภัณฑฺ์ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปข้าวและธัญพืช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 16-02-2561

  ประกาศยกเลิกประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบและควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมีและทางประสาทสัมผัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด 
ประกาศยกเลิกประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบและควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมีและทางประสาทสัมผัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 13-02-2561

  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์นม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์นม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 13-02-2561

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2561

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2561

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นดาดฟ้าและชั้น ๕ อาคาร ๒๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นดาดฟ้าและชั้น ๕ อาคาร ๒๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2561

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2561

  รับสมัครผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิต 
รับสมัครผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2561

  ประกวดราคาจัดซื้อชุดนักศึกษาและชุดกีฬา จำนวน 3000 ชุด 
ประกวดราคาจัดซื้อชุดนักศึกษาและชุดกีฬา จำนวน 3000 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 01-02-2561

  สอบราคาจัดจ้างทำสมุดเรียน จำนวน 3000 ชุด ชุดละ 15 เล่ม 
สอบราคาจัดจ้างทำสมุดเรียน จำนวน 3000 ชุด ชุดละ 15 เล่มวันที่ประกาศข่าว : 01-02-2561

  สอบราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน 3000 ชุด 
สอบราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน 3000 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 01-02-2561

  สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อวัฒนธรรม จำนวน 3000 ชุด 
สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อวัฒนธรรม จำนวน 3000 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 29-01-2561

  ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปข้าวและธัญพืช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิัธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปข้าวและธัญพืช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิัธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 26-01-2561

  ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์นม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์นม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 25-01-2561

  ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 25-01-2561

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th