ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2552

ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

กำหนดการ
สถานที่
วัน เดือน ปี
1. จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 8 ชั้น 2
13 พ.ย. 2551 - 28 ก.พ. 2552
2. รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
3 พ.ย. 2551 - 14 มี.ค. 2552
3. รับสมัครทางไปรษณีย์
1
2 - 31 ม.ค. 2552
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ติดประกาศ บอร์ดอาคาร 8,
20 มีนาคม 2552

5. สอบข้อเขียน
   5.1 ระดับ ปวส.
   
   5.2 ระดับปริญญาตรี
        กลุ่มที่ 1
          (วิศวกรรมศาสตร์)
          (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
          (วิทยาศาสตร์)
          (ออกแบบอุตสาหกรรม)
          (ศิลปศาสตร์)
          (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
        กลุ่มที่ 2
          (ศิลปกรรม)
          (บริหารธุรกิจ)

1
ระบุไว้ในบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

ระบุไว้ในบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

27 มีนาคม 2552

28 - 29 มีนาคม 255230 - 31 มีนาคม 2552
6. ประกาศผลสอบข้อเขียน
ติดประกาศ บอร์ดอาคาร 8,
7 เมษายน 2552
7. สอบสัมภาษณ์
ดูประกาศ บอร์ดอาคาร 8
9 เมษายน 2552
8. ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย
ติดประกาศ บอร์ดอาคาร 8
11 เมษายน 2552
9. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ทางอินเทอร์เน็ต
12 - 22 เมษายน 2552


จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.: วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร 044 - 233067, 044 - 233000 ต่อ 2700, 2730

หมายเหตุ  วันปฐมนิเทศ วันเปิดเรียน จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบคัดเลือก
*** ปฏิทินการสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์


5. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
    5.1 การสมัครด้วยตนเอง
           5.1.1 ศึกษาระเบียบการสมัครและกรอกใบสมัครตามข้อ 4.1 และจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 4.2
           
           5.1.2 สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครตามข้อ 4.2 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2552 ณ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
    
    5.2 การสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
           5.2.1 ผู้สมัครศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครคัดเลือกฯ ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.ksc.rmuti.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 - 15 พฤษภาคม 2552
           
           5.2.2 ผู้สมัครกรอกใบสมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนยืนยัน
           
           5.2.3 ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 4.2 พร้อมธนานัติค่าสมัครมาที่ ผศ.ดร.ประพัฒน์ศรี พันธ์ศรี ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 (วงเล็บมุมซองส่งเอกสารการสมัคร โดยวิธีรับตรง)


                                                    สอบถามโทร : 043 - 811128, 086 - 2383603
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

กำหนดการ
วัน เดือน ปี
จำหน่ายใบสมัคร
        - สั่งซื้อทางไปรษณีย์
        - ซื้อด้วยตนเอง

1 ธันวาคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2552
บัดนี้ จนถึง 9 มีนาคม 2552
รับสมัคร
        - สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัคร
        - สมัครทางไปรษณีย์
        - สมัครผ่านทาง Website

บัดนี้ จนถึง 9 มีนาคม 2552
1 ธันวาคม 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2552
บัดนี้ จนถึง 9 มีนาคม 2552
ส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ/แจ้งสถานที่สอบ ผู้สมัครทางไปรษณีย์
16 กุมภาพันธ์ 2552
การสอบคัดเลือก ปวส.
        กลุ่มช่างอุตสาหกรรม, กลุ่มบริหารธุรกิจ
27 มีนาคม 2552

การสอบคัดเลือกปริญญาตรี กลุ่มที่ 1
        กลุ่มบบริหารธุรกิจและกลุ่มศิลปศาสตร์

28 - 29 มีนาคม 2552
การสอบคัดเลือกปริญญาตรี กลุ่มที่ 2
        กลุ่มครุศาสตร์อุตสาหกรรม, กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์
        กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มวิทยาศาสตร์

30 - 31 มีนาคม 2552
ประกาศผลสอบข้อเขียน
4 เมษายน 2552
สอบสัมภาษณ์
7 เมษายน 2552
ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย
10 เมษายน 2552
ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
        - ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกสาขา/กลุ่ม
        - ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ทุกสาขา/กลุ่ม
        - ระดับ ปวส. ทุกสาขา

4 พฤษภาคม 2552
ุ6 พฤษภาคม 2552
7 พฤษภาคม 2552
ปฐมนิเทศนักศึกษา
จะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว
ส่งหลักฐานการศึกษา(สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานในวันรายงานตัว)
28 พฤษภาคม 2552
เปิดภาคการศึกษา 1/2552
1 มิถุนายน 2552
หมายเหตุ  ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
             สอบถามโทร : 089 - 7156654
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์

การรับสมัครนักศึกษาในระบบโควตา
กำหนดการ
วันเดือนปี
ผู้รับผิดชอบ
จัดทำหนังสือประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตา
2 กันยายน 2551
กองส่งเสริมฯ
ส่งหนังสือโควตาศึกษาต่อแก่โรงเรียน/สถาบันต่างๆ
17 กันยายน 2551
กองพัฒนานักศึกษา
โรงเรียน/สถาบันต่างๆ ส่งรายชื่อนักศึกษาโควตา
ภายใน 19 ธันวาคม 2551
โรงเรียน/สถาบัน
วิทยาเขตฯ ตอบรับนักศึกษาโควตา
ภายใน 26 ธันวาคม 2551
คณะ/กองพัฒนาฯ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาโควตา
17 ม.ค. 2552
คณะ/กองส่งเสริม
การรับสมัครนักศึกษาในระบบรับตรงรอบที่ 1
กำหนดการ
วันเดือนปี
ผู้รับผิดชอบ
จัดทำเอกสารรับสมัคร
1 ตุลาคม 2551
กองส่งเสริมฯ
การจำหน่ายใบสมัคร
        - สั่งซื้อทางไปรษณีย์
        - สั่งซื้อด้วยตนเอง

3 พฤศจิกายน 2551 - 6 มีนาคม 2552
3 พฤศจิกายน 2551 - 22 มีนาคม 2552

กองส่งเสริมฯ
กองส่งเสริม
การรับสมัคร
        - สมัครผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)
        - สมัครทางไปรษณีย์
        - สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ ที่คณะ
        - ส่งบัตรประจำตัวผู้สมัคร/แจ้งสถานที่สอบ
          (เฉพาะสมัครทางไปรษณีย์)

3 พฤศจิกายน 2551 - 13 มีนาคม 2552
3 พฤศจิกายน 2551 - 6 มีนาคม 2552
2 - 13 มีนาคม 2552
ภายใน 13 มีนาคม 2552

กองส่งเสริมฯ
กองส่งเสริมฯ
คณะ
กองส่งเสริมฯ
การสอบคัดเลือกระดับ ปวส./ป.ตรี
        - สอบข้อเขียน
        - ประกาศผลสอบ
        - ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

30 มีนาคม 2552
7 เมษายน 2552
18 เมษายน 2552

คณะ/กองส่งเสริมฯ
คณะ/กองส่งเสริมฯ
คณะ/กองส่งเสริมฯ
การรับสมัครนักศึกษาในระบบรับตรงรอบที่ 2
กำหนดการ
วันเดือนปี
ผู้รับผิดชอบ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร/สัมภาษณ์ นักศึกษารอบ 2
20 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2552
คณะ
สอบถามโทร : 085 - 4908141

กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร / รับสมัคร / สอบคัดเลือก

ประจำปีการศึกษา 2552

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

กำหนดการ วัน เดือน ปี

จำหน่ายในสมัคร ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี

- สั่งซื้อทางไปรษณีย์
- ซื้อด้วยตนเอง
3 พฤศจิกายน 2551 - 28 กุมภาพันธ์ 2552
3 พฤศจิกายน 2551 - 15 มีนาคม 2552

รับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี

- สมัครทางไปรษณีย์
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์
- สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัคร
2 มกราคม - 7 มีนาคม 2552
2 มกราคม - 7 มีนาคม 2552
9 - 15 มีนาคม 2552
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ/บัตรสถานที่สอบ ผู้สมัครทางไปรษณีย์ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

การสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีบชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี

1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 1. (รับผู้จบม.6หรือเทียบเท่า)
- ออกแบบการผลิต
- ช่างโยธา
- เทคนิคสถาปัตยกรรม
- ไฟฟ้า
- อิเล็กทรอนิกส์
- ช่างยนต์
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 มีนาคม 2552

การสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี

กลุ่ม 1 (รับผู้จบม.6 หรือเทียบเท่า)

- วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
- วศ.บ.วิศกรรมอเล็กทรอนิกส์
- อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
- อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- อส.บ.เทคโนโลยีคอมบิวเตอร์
- อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
- บธ.บ.การบัญชี
- บธ.บ.การตลาด
- บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟแวร์
- บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
- ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(5 ปี)
19 มีนาคม 2552

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ การสอบคัดเลือกปริญญาตรี 4 ปี

กลุ่มที่ 1 (รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า)

- วท.บ.พืชศาสตร์ - พืชสวน
- วท.บ.ประมง
- วท.บ.สัตวศาสตร์
- วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชประดับ
- พท.บ.การแพทย์แผนไทย
19 มีนาคม 2552

การสอบคัดเลือกระดับหระกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี

กลุ่มที่ 2 (รับผู้จบ ปวช.)

- ไฟฟ้า
- อิเล็กทรอนิกส์
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างยนต์
- การบัญชี
20 มีนาคม 2552

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

การสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี 2 ปี

กลุ่มที่ 2 (รับผู้จบ ปวส.)

- อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ
- อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
- อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
- บธ.บ.การบัญชี
- บธ.บ.การตลาด
- บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟแวร์
- บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป
20 มีนาคม 2552

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

การสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี 3 ปี

กลุ่มที่ 2 (รับผู้จบ ปวส.)

- วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
20 มีนาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2552 27 มีนาคม 2552
รายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ทุกสาขา ทุกหลักสูตร 7 เมษายน 2552
รายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกหลักสูตร 8 เมษายน 2552
ตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี 26 พฤษภาคม 2552
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดูตามท้ายประกาศผลแต่ละวิทยาเขต
เปิดภาคเรียนที่ 1/2552 1 มิถุนายน 2552
หมายเหตุ กำหนดการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักฐานการสมัคร

4.1 สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนผลก่ารเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6) หรือเทียบเท่า / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / หนังสือรับรองกรณีที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
4.3 สำเนาประจำตัวประชาชน
4.4 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นเกียรติบัตรรับรอง ความสามารถพอเศษต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ระดับ ปวส.ระดับปริญญาตรีป.โท
5.1 ค่าใบสมัคร และระเบียบการรับสมัคร50 บาท100 บาท200 บาท
5.2 ค่า่สมัครสอบ100 บาท200 บาท400 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน