สภามหาวิทยาลัย

    
๑.  ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
วันเดือนปีเกิด 
ที่อยู่ 
ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๓๐  สิงหาคม   ๒๔๙๔    อายุ   ๖๐   ปี
-
 
๒.  ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จการศึกษา  ชื่อสถานศึกษา
B.Eng.

๒๕๑๗

University of Tasmania

M.Eng.

๒๕๒๐

University of New South Wales

Ph.D. ๒๕๒๓

University of New South Wales

 
๓.  ประวัติการทำงาน (อดีตจนถึงปัจจุบัน)

-   ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสาบันอุดมศึกษา (กพอ.)
-   กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
-   กรรมการตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

 
๔.  หน้าที่อื่นๆ

-   สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๓ 
-   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๑ และ ๒๕๔๒-๒๕๔๖
-   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๘
-   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๒, ๒๕๓๒-๒๕๓๕  
-   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑
-   กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓
-   ประธานกรรมการรถไฟ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘    

 
๕.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์    
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก   (๕  ธันวาคม  ๒๕๔๗)