คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม หมายรวมถึง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล ฐานข้อมูล รวมทั้งซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเครื่องมือวัด วิเคราะห์ ควบคุมกระบวนการผลิต ระบบสินค้าคงคลัง ระบบขนถ่ายสินค้าและวัสดุ ระบบเครือข่ายมาตรฐาน ในกระบวนการผลิต การบริการและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

ข้อมูลโรงงานตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรมข้อมูลโรงงานมีทั้งหมด 107 ประเภท

http://www.diw.go.th/editwebdesign/html/versionthai/data/Download_fac2.asp

 

สำนักงานอัตโนมัติ

http://www.elecnet.chandra.ac.th/courses/5653613/oa.html

 

การจัดการระบบสำนักงานอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพ

http://www.elecnet.chandra.ac.th/courses/5653613/oa_design.html

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ      http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/

 

การควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์          http://elec.chandra.ac.th/courses/5503101/lecture7.ppt

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมคุณภาพ

            http://elec.chandra.ac.th/courses/5503101/lecture8.ppt

 

หน่วยงาน - วารสาร ไทย

Electronics and Microcontroller Resources

Industrial network

องค์กรมาตรฐาน

แหล่งค้นคว้า

 

ตารางปฏิบัติการสอน

ครั้งที่

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน

งานครั้งที่

1

แนะนำบทเรียน บทนำ

บรรยาย ยกตัวอย่าง

 

2

นำเสนองานครั้งที่ 1

บรรยาย ยกตัวอย่าง

-

3

ลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำงานครั้งที่ 1

 

4

การเชื่อมประสานกับพอร์ต

บรรยาย และยกตัวอย่าง

ครั้งที่ 1

5

การเชื่อมประสานกับบัส

การนำเสนองานของนักศึกษา

-

6

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

บรรยาย ยกตัวอย่าง

-

7

อุปกรณ์ตรวจรู้ทางแสง

บรรยาย และยกตัวอย่าง

-

8

อุปกรณ์ตรวจรู้ทาง อุณหภูมิ

บรรยาย และยกตัวอย่าง

-

9

สอบระหว่างภาค

สอบ

-

10

การแปลงสัญญาณอนาล็อก เป็นดิจิตอล

บรรยาย ยกตัวอย่าง

 

11

การแปลงสัญญาณดิจิตอล เป็น อนาล็อก

บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำงานครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2

12

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมคุณภาพ

บรรยาย ยกตัวอย่าง

-

12

ระบบเครือข่ายสาระสนเทศสำหรับงานอุตสาหกรรม

บรรยาย และยกตัวอย่าง

-

13

นำเสนองานครั้งที่ 1

การนำเสนองานของนักศึกษา

-

14

สำนักงานอัตโนมัติ

บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำงานครั้งที่ 3

ครั้งที่ 3

15

การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่าง

 

16

สอบปลายภาค

สอบ

-