มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หน้าหลัก
  หน้าหลัก
  เกี่ยวกับกอง
   ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างการบริหาร
   บุคลากร

  การจัดการความรู้ (KM)

  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ติดต่อกองนโยบายและแผน
  สายตรงผู้อำนวยการกอง
   การประกันคุณภาพการศึกษา
   5 ส.
แนวคิดและความหมายการออกแบบสัญลักษณ์ คลิกที่สัญลักษณ์

แบบฟอร์มเอกสาร ง.8 (ปี2557)

แบบฟอร์มเอกสาร ง.8 (ปี2558)

เตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบลงทุน)

ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560) ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 13 กันยายน 2556

เอกสารประกอบการจัดทำฐานข้อมูล ปี พ.ศ.2556

โครงการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการอบรม เรื่อง “การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณPART : Performance  Assessment  Rating  Tool”

ข้อมูลจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม Retreat 9 มทร. วันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค. 56
(แผนผังก้างปลา บัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคอลีสาน
  (พ.ศ.2553-2556) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557(งบลงทุน)
การเตรียมการจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2557
ปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Update
ส่งข้อมูลการปรับเปลี่ยนโครงการและรายละเอียดโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบการจัดทำฐานข้อมูล ปีการศึกษา2555ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์