ยินดีต้อนรับสู่แผนกงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ติดต่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 23) โทร.044 - 233000 ต่อ 2380, โทรสาร. 044-253965
 
 
คู่มือการใช้ระบบงาน
ระบบการให้กู้ยืมเงิน
ผ่านอินเตอร์เน็ต
(e-Studentloan)
  จำนวนผู้เยี่ยมชม :

สรุปผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แผนกงานกองทุน ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
เดือน
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค
จำนวน/ครั้ง                        
สรุป ปีการศึกษา 2553 มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน xxx ครั้ง

 

แผนกงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044 - 233000 ต่อ 2380, โทรสาร. 044 - 253965