ยินดีต้อนรับสู่แผนกงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ติดต่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 23) โทร.044 - 233000 ต่อ 2380, โทรสาร. 044-253965
 
 
คู่มือการใช้ระบบงาน
ระบบการให้กู้ยืมเงิน
ผ่านอินเตอร์เน็ต
(e-Studentloan)
  จำนวนผู้เยี่ยมชม :

 
            1. แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101)
            2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว(กยศ102)
           3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)
            5. แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืม (กยศ108)
                 (แนบสำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้กู้ด้วย)
           6. หนังสือแสดงตนชำระหนี้ (กยศ201)
           7. หนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้ (กยศ202)
           8. แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ204)
                  (แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประชาชน
                   และหนังสือแจ้งภาระหนี้จากธนาคารด้วย)
           9. แบบรายชื่อผู้ขอกู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556
   
           10.. แผนที่ตั้งบ้าน
   
           11.ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
   

แผนกงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044 - 233000 ต่อ 2380, โทรสาร. 044 - 253965