ยินดีต้อนรับสู่แผนกงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ติดต่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 23) โทร.044 - 233000 ต่อ 2380, โทรสาร. 044-253965
 
 
คู่มือการใช้ระบบงาน
ระบบการให้กู้ยืมเงิน
ผ่านอินเตอร์เน็ต
(e-Studentloan)
  จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้
 
   ตัวอย่างการบันทึก "แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน" ในระบบ e-Studentloan
 
 
หมายเหตุ:   การยื่น "แบบคำยื่นยันการขอกู้ยืมเงิน" ผ่านระบบ e-Studentloan
                       นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องเท่านั้นมิฉะนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงิน
 

แผนกงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044 - 233000 ต่อ 2380, โทรสาร. 044 - 253965