ยินดีต้อนรับสู่แผนกงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ติดต่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 23) โทร.044 - 233000 ต่อ 2380, โทรสาร. 044-253965
 
 
คู่มือการใช้ระบบงาน
ระบบการให้กู้ยืมเงิน
ผ่านอินเตอร์เน็ต
(e-Studentloan)
  จำนวนผู้เยี่ยมชม :
            งานที่ให้บริการ 


            กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2538 โดยมีหลักการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อ
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีภายในประเทศทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ
ซึ่งต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรและประเภทวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
และต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้วโดยได้เริ่มดำเนินการให้กู้ยืมครั้งแรก
ในปีการศึกษา 2539 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
มีผลให้ กยศ. มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
 
            วัตถุประสงค์
   
              เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้กู้ยืมสำหรับเป็น
ค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษาอันจะ
เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
   
   
 

แผนกงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044 - 233000 ต่อ 2380, โทรสาร. 044 - 253965