ยินดีต้อนรับสู่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ติดต่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 23 โทร.044 - 233059, โทรสาร. 044-253965
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
            งานที่ให้บริการ 


             แผนกงานวิชาทหาร ให้บริการนักศึกษาทางด้าน การสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร การประสานงานกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร การประสานงานการเรียนภาคทฤษฎีและการฝึกภาคสนาม วิธีการในการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ และการดำเนินการผ่อนผันการตรวจเข้าเลือกรับราชการทหาร ของนักศึกษา (ชาย) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกภาคเรียนแรกของนักศึกษาใหม่ที่อายุครบ 20 ปี ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความจำนงเกี่ยวกับการขอผ่อนผันทหาร
 
 
    สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
   
   ผู้ขอผ่อนผัน อายุครบ 26 ปีบริบูรณ์
   
    หมดสภาพจากการเป็นนักศึกษา
   
            วิธีปฏิบัติในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ
   
    ผู้ที่จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันได้ที่แผนกงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ภายในระยะเวลาที่ได้ประกาศ และเมื่อยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกแล้ว นักศึกษาที่ขอผ่อนผันไว้ จะต้องไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี (รับหลักฐานการตอบรับที่แผนกงานวิชาทหาร)
   
    ผู้ที่อายุครบ 20 ปี หรือก่อนหน้านี้ แต่อายุไม่เกิน 26 ปี หรือนักศึกษาซึ่งย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น จะต้องไปรับหมายเรียกที่ที่ว่าการอำเภอที่นักศึกษาผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่และนำหมายเรียก ( สด. 35) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9) และ สด. 10 ( กรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร) ไปยื่นขอผ่อนผันที่แผนกงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษาตามวันและเวลาราชการที่ประกาศ หากพ้นกำหนดนี้แล้วมหาวิทยาลัยไม่อาจดำเนินการให้ได้
   
    การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร โดยปกติ กองทัพบกจะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่จบชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะขอผ่อนผันได้โดยต้องนำหลักฐานสำเนา สด.8 มาขอผ่อนผัน
   
   การขอผ่อนผันทหารกองประจำการลาศึกษาต่อ กำหนดขึ้นโดยนโยบายของกระทรวงกลาโหม ซึ่งนักศึกษามีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อได้ โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
   
            วิธีปฏิบัติในการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
   
  ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ในปีการศึกษา 2550 หรือในกรณีที่นักศึกษาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ แต่อยู่ระหว่างรอฟังผลการสอบต้องไปรับการตรวจเลือก และถูกเรียกเข้ากองประจำการ นักศึกษาต้องดำเนินการขอผ่อนผัน ดังนี้
   
   สำเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40) จำนวน 3 ฉบับ
   
   สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) จำนวน 3 ฉบับ
   
   ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
   
    สำเนาใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
   
   สำเนาประกาศผลสอบคัดเลือก จำนวน 3 ฉบับ
   
   สำเนาใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
   
   ใบคำร้องขอผ่อนผัน (ขอรับได้ที่แผนกงานวิชาทหาร) จำนวน 3 ฉบับ
   
   ใบรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
   
   สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
   
   สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
     
            การสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ของกรมการรักษาดินแดน จะได้รับการยกเว้นไม่ถูกเรียกเข้ากองประจำการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร
     
           นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 5 (ชาย – หญิง)
     
   ทุกปีการศึกษา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี่ที 2 – 5 เรียนแบบเข้าค่าย ประมาณเดือนตุลาคม สอบภาคทฤษฎีประมาณเดือนธันวาคม และฝึกภาคสนามประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
   
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044 - 233059 , โทรสาร. 044 - 253965