ยินดีต้อนรับสู่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ติดต่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 23 โทร.044 - 233059, โทรสาร. 044-253965
 
 
 
 

 
นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย
รักษาราชการแทน ผอ.กองพัฒนานักศึกษา
...........................
...........................

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044 - 233059 , โทรสาร. 044 - 253965 E-mail : dosd_rmuti@hotmail.com