เทเบิลเทนนิส

 


ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : บุคคลเดี่ยว - ชาย

 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : ทีมชาย - หญิง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน (เซต)
แรก 1 ทีมชาย 1 09.00 มทร.พระนคร - มทร.อีสาน ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 1 - 3
แรก 2 ทีมชาย 1 09.00 มทร.รันตโกสินทร์ - มทร.ธัญบุรี ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 1 - 3
แรก 3 ทีมชาย 2 09.00 มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ล้านนา ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 0 - 3
แรก 4 ทีมชาย 2 09.00 มทร.ตะวันออก - มทร.กรุงเทพ ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 1 - 3
แรก 5 ทีมหญิง 1 10.30 มทร.กรุงเทพ - มทร.รัตนโกสินทร์ ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3(w/o) - 0(w/o)
แรก 6 ทีมหญิง 1 10.30 มทร.ล้านนา - มทร.พระนคร ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 1 - 3
แรก 7 ทีมหญิง 2 10.30 มทร.ตะวันออก - มทร.อีสาน ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 0
แรก 8 ทีมหญิง 2 10.30 มทร.สุวรรภุมิ  - มทร.ธัญบุรี ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 1 - 3
แรก 9 ทีมชาย 1 13.00 มทร.พระนคร - มทร.ธัญบุรี ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 2
แรก 10 ทีมชาย 1 13.00 มทร.อีสาน - มทร.รัตนโกสินทร์  ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
แรก 11 ทีมชาย 2 13.00 มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.กรุงเทพ ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 0 - 3
แรก 12 ทีมชาย 2 13.00 มทร.ล้านนา - มทร.ตะวันออก ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
แรก 13 ทีมหญิง 1 14.3.0 มทร.กรุงเทพ - มทร.พระนคร ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 2 - 3
แรก 14 ทีมหญิง 1 14.30 มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.ล้านนา ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 0(w/o) - 3(w/o)
แรก 15 ทีมหญิง 2 14.30 มทร.ตะวันออก - มทร.ธัญบุรี ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 0
แรก 16 ทีมหญิง 2 14.30 มทร.อีสาน - มทร.สุวรรณภูมิ ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 2
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 17
ทีมชาย  1
09.00 มทร.พระนคร - มทร.รัตนโกสินทร์ ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
แรก 18
ทีมชาย 1
09.00 มทร.อีสาน - มทร.ธัญบุรี ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
แรก 19
ทีมชาย 2
09.00 มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ตะวันออก ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 1 - 3
แรก 20
ทีมชาย 2
09.00 มทร.ล้านนา - มทร.กรุงเทพ ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 1 - 3
แรก 21 ทีมหญิง 1 10.00 มทร.กรุงเทพ - มทร.ล้านนา ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 2
แรก 22 ทีมหญิง 1 10.00 มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.พระนคร ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 0(w/o) - 3(w/o)
แรก 23 ทีมหญิง 2 10.00 มทร.ตะวันออก - มทร.สุวรรณภูมิ ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
แรก 24 ทีมหญิง 2 10.00 มทร. อีสาน - มทร. ธัญบุรี ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 0 - 3
รองชนะเลิศ 25
ทีมชาย
13.00 มทร.อีสาน - มทร.ล้านนา ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
รองชนะเลิศ 26
ทีมชาย
13.00 มทร.พระนคร - มทร.กรุงเทพ ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 2 - 3
รองชนะเลิศ 27
ทีมหญิง
13.00 มทร.พระนคร - มทร.ธัญบุรี ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
รองชนะเลิศ 28
ทีมหญิง
13.00 มทร.กรุงเทพ - มทร.ตะวันออก ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 0
ชิงชนะเลิศ 29 ทีมชาย 15.00 มทร.อีสาน - มทร.กรุงเทพ ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 0 - 3
ชิงชนะเลิศ 30 ทีมหญิง 15.00 มทร.พระนคร - มทร.กรุงเทพ ห้องระชุม 1000 อาคาร 35 มทร.อีสาน 1 - 3
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส  เดี่ยว ชาย-หญิง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน (เซต)
แรก 1 ชาย 09.00 มทร.กรุงเทพ - มทร.พระนนคร ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
แรก 2 ชาย 09.00 มทร.ธัญบุรี - มทร.ตะวันออก ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
แรก 3 ชาย 09.00 มทร.อีสาน - มทร. ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3(w/o) - 0(w/o)
แรก 4 ชาย 09.00 มทร.ล้านนา - มทร.รัตนโกสินทร์ ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
แรก 5 ชาย 09.20 มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.รัตนโกสินทร์ ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3- 0
แรก 6 ชาย 09.20 มทร.กรุงเทพ - มทร.ธัญบุรี ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 0
แรก 7 ชาย 09.20 มทร.ตะวันออก - มทร.อีสาน ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 0
แรก 8 ชาย 09.20 มทร.  - มทร.ล้านนา ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 0(w/o) - 3(w/o)
แรก 9 หญิง 09.40 มทร.พระนคร - มทร. ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 0
แรก 10 หญิง 09.40 มทร.กรุงเทพ - มทร.ล้านนา  ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
แรก 11 หญิง 09.40 มทร.ธัญบุรี - มทร.อีสาน ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 0
แรก 12 หญิง 09.40 มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ตะวันออก ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 2 - 3
แรก 13 หญิง 10.00 มทร.กรุงเทพ - มทร.ตะวันออก ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
แรก 14 หญิง 10.00 มทร.ล้านนา - มทร.อีสาน ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 2 - 3
แรก 15 หญิง 10.00 มทร. - มทร.ธัญบุรี ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 0(w/o) - 3(w/o)
แรก 16 หญิง 10.00 มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.รัตนโกสินทร์ ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 0
สอง 17 ชาย 10.20 มทร.กรุงเทพ - มทร.ธัญบุรี ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 0
สอง 18 ชาย 10.20 มทร.อีสาน - มทร.รัตนโกสินทร์ ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 -2
สอง 19 ชาย 10.20 มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.ธัญบุรี ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 0 - 3
สอง 20 ชาย 10.20 มทร.ตะวันนออก - มทร.ล้านนา ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน xx - xx
สอง 21 หญิง 10.40 มทร.พระนคร - มทร.กรุงเทพ ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน xx - xx
สอง 22 หญิง 10.40 มทร.ธัญบุรี - มทร.ตะวันออก ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน xx - xx
สอง 23 หญิง 10.40 มทร.กรุงเทพ - มทร.อีสาน ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน xx - xx
สอง 24 หญิง 10.40 มทร.ธัญบุรี - มทร.สุวรรณภูมิ ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน xx - xx
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน (เซต)
- 1 ชายคู่ - มทร.กรุงเทพ - มทร.ธัญบุรี ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 0
- 2 หญิงคู่ - มทร.พระนครมทร.กรุงเทพ ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1
- 3 คู่ผสม - มทร.ล้านนา - มทร.อีสาน ห้องระชุม 100 อาคาร 35 มทร.อีสาน 3 - 1

 

Joomla templates by a4joomla