ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การปฏิบัติงานของบุคลากร มทร.อีสาน ทำไมยังใช้วิธีเซ็นต์ชื่อก่อนเข้างาน

"สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี" นี่คือสโลแกนประจำ มทร.อีสาน แต่การปฏิบัติงานของบุคลากร มทร.อีสาน ทำไมยังใช้วิธีเซ็นต์ชื่อก่อนเข้างาน ไม่ใช้วิธีตอกบัตร การ์ดรูด หรือสแกนลายนิ้วมือ? ดูว่าจะไม่สอดคล้องกันซักเท่าไหร่

บุคลากรเซ็นต์ชื่อในสมุด เวลาที่ระบุลงไป ไม่ตรงกับเวลาที่แท้จริง อย่างเช่น มา 8.00 น. ก็ลงเวลา 7.30 น.เป็นต้น ถึงจริงๆ มาสาย แต่เวลาลงเวลา ในสมุดก็ไม่สาย แบบนี้คิดว่าการทำงาน มันจะมีประสิทธิผลไหม อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงระบบ

ฝากอธิการช่วยดูแลและพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยโดย บุคลากร มทร.อีสาน
เมื่อ : 2011-10-20 10:15:00 | IP Address : 172.22.0.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

กองบริหารงานบุคคลขอเรียนว่าในปัจจุบันการลงปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ กองบริหารงานบุคคลหรืองานบริหารงานบุคคลประำจำวิทยาเขต ได้ดำเนินการวางแฟ้มในบริเวณที่กำหนดให้บุคลากรลงชื่อปฏิบัติงาน และมีการเก็บแฟ้มสรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ อนึ่งการลงชื่อปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ตามความในข้อ 11 แห่งระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ข้าราชการต้องการลงเวลาการปฏิบัติงาน ซึ่งทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติ ในการตรวจสอบว่าผู้ใดขาด, ลา และมาสาย กองบริหารงานบุคคลหรืองานบริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขตก็จะดำเนินการสรุปผลตามรายละเอียดที่ผู้ลงชื่อปฏิบัติงานระบุไว้ในแฟ้มการลงชื่อ ในส่วนของการกำกับดูแลว่าบุคลากรรายใดมาลงชื่อ แต่ไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานหรือไม่ หน่วยงานต้นสังกัดต้องเป็นผู้กำกับและตรวจตราพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ตนควบคุมดูแล กรณีที่มีข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลงระบบการลงชื่อปฏิบััติราชการนี้ เป็นข้อเสนอที่ดี โดยกองบริหารงานบุคคลจะทำการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะของบุคลากรเพื่อปรับปรุงการลงชื่อปฏิบัติราชการต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-11-30 10:32:00
 

..
..

ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Powered By ITA