banner slide

งานวิทยบริการ     ได้รับคะแนนสูงสุด ในการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/2560  ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.03   

งานบริหารงานทั่วไป/สำนักงานผู้อำนวยการ     ได้รับคะแนนสูงสุด ในการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2/2560    ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00   

งานวิทยบริการ     ได้รับคะแนนสูงสุด ในการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560  ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.69

Main Menu

Home

เกี่ยวกับ

บริการสารสนเทศ

ทรัพยากร

เอกสารดาวน์โหลด

KM หน่วยงาน

งานประกันฯ

OARIT Presentation

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ