Home

จุลสาร มรกตอีสาน


จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557

» อ่านจุลสารมรกตอีสานทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Library RMUTI
  1. การเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค

    การเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 16-29 ตุลาคม 2561)…

  2. แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ

    ขออภัยในความไม่สะดวก…

  3. ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

    กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ชำระค่าปรับได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 1…

Main Menu

Home

เกี่ยวกับ

บริการสารสนเทศ

ทรัพยากร

เอกสารดาวน์โหลด

KM หน่วยงาน

งานประกันฯ

OARIT Presentation

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ