Home

จุลสาร มรกตอีสาน


จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557

» อ่านจุลสารมรกตอีสานทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Library RMUTI
  1. ต่ออายุสมาชิดห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561

    นำบัตรนักศึกษามาเช็คข้อมูลที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 ได้เลยค่ะ…

  2. แจ้งการปิดให้บริการ

    แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 -13.00 น.…

  3. แจ้งการปิดให้บริการ


    แจ้งการปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน…

Main Menu

Home

เกี่ยวกับ

บริการสารสนเทศ

ทรัพยากร

เอกสารดาวน์โหลด

KM หน่วยงาน

งานประกันฯ

OARIT Presentation

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ