Home
 • slide 1
  slide 1
 • slide 3
  slide 3
 • slide 2
  slide 2

จุลสาร มรกตอีสาน


จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557

» อ่านจุลสารมรกตอีสานทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Library RMUTI
 1. เชิญใช้งานฐานข้อมูล Scopus

  Scopus URL :: https://www.scopus.com/

  Scopusเป็นฐานข้อมูลสาระสังเขปและอ้างอิงบทความวิชาการที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ใหญ่ที่สุด ครบครันด้วยเครื่องมือบรรณมิติที่ใช้เพื่อติดตาม วิเคราะห์และแสดงให้เห็นภาพของงานวิจัย โดยฐานข้อมูลจะมีสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ มากกว่า 22,794 เรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 5,000 แห่งทั้วโลก ครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สังคมศาสตร์ รวมทั้งศิลปะและมนุษยศาสตร์ Scopus มีบทความถึง 67 ล้านบทความ ย้อนไปตั้งแต่ ปี 1823 ซึ่ง 84% ของบทความเหล่านี้มีการอ้างอิงตั้งแต่ปี 1996…

 2. แจ้งการปิดให้บริการ

  แจ้งการปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 7 ส…

 3. กิจกรรมการประกวดแข่งขันส่งเสริมการใช้วิทยบริการ

  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. งานวิทยบริการได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันส่งเสริมการใช้วิทยบริการ ณ แผนกงานห้องสมุด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 9 คน 

Main Menu

Home

เกี่ยวกับ

บริการสารสนเทศ

ทรัพยากร

เอกสารดาวน์โหลด

KM หน่วยงาน

งานประกันฯ

OARIT Presentation

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ