Home
 • welcome
  welcome
 • slide 1
  slide 1
 • slide 2
  slide 2
 • slide 3
  slide 3
 • slide 4
  slide 4
 • ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English
  ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English

จุลสาร มรกตอีสาน


จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557

» อ่านจุลสารมรกตอีสานทั้งหมด

Main Menu

Home

เกี่ยวกับ สวส.

บริการสารสนเทศ

ทรัพยากร

เอกสารดาวน์โหลด

KM หน่วยงาน

TQA

OARIT Presentation

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ