บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ

Download PDF

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มีความต้องการขอรับสิทธิการใช้ลิขสิทธิระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ ได้ตั้งแต่วันนี้

โครงการเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิส
หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ ที่ได้นำเครื่องมือในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งส่วนการจัดการเรียนการสอนโดยตรงและการบริหาร การสนับสนุนการจัดการศึกษา เครื่องมือที่มีใช้มากที่สุดคือเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีใช้อยู่ในหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานคือ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการเอกสารต่างๆ

ในอดีตจนถึงปัจจุบันการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในส่วนใหญ่ปรากฎว่า เป็นการซื้อเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีการซื้อระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ เพราะการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศที่ถูกลิขสิทธิมาด้วยนั้นจะมีราคาสูง หากเทียบจำนวนมูลค่าของลิขสิทธิต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง เป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์เหล่านั้นได้รับการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมออฟฟิสที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ประกอบกับในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มีแนวโน้มมากขึ้น จะเป็นผลให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มากขึ้นอีก หากจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

ซึ่งจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การป้องกันปัญหาอันเกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของซอฟต์แวร์ต่างๆ จากสิทธิ์ที่จะได้รับการอับเกรดระบบอัตโนมัติ และการบริการอื่นจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์

ดังนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้น เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์และโปรแกรม ไมโครซอฟต์ออฟฟิส อันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานมากที่สุดในทุกส่วนงาน โดยแนวทางการกำหนดสิทธิ์ของลิขสิทธิ์ที่จะได้จากการจัดซื้อนั้น เป็นลิขสิทธิ์ที่นับจากจำนวนบุคลากรในกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิสได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถอับเกรดหรือ ดาวน์เกรดได้ อีกทั้งสิทธิ์ที่ได้รับจะครอบคลุมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนของมหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมออฟฟิสที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
  • เพื่อลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยจากการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมออฟฟิสที่ต้องซื้อพร้อมกับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้ได้สิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนในมหาวิทยาลัย
  • เพื่อให้ได้รับบริการจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในการ อับเดท อัพเกรด ดาวน์เกรด ป้องกันปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างสมบูรณ์
  • เพื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ระยะเวลาการใช้ลิขสิทธิ์ตามสัญญา

1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553

เอกสารและแบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถาม แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โทรศัพท์: 044-233000 ต่อ 2881-2883 โทรสาร: 044-252643
ข้อความนี้ถูกเขียนใน บริการด้านคอมพิวเตอร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับไปที่ บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ

ใส่ความเห็น