» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
» ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวระบบออนไลน์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รับสมัครผ่านช่องทางสถานศึกษา เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 - 13 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา) 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 3 ) 
» ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
» ประกาศย้ายประกาศย้ายที่พักบุคลากร มทร อีสาน นครราชสีมา ฉบับที่ 2 / 2563 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของประเทศไทย (ฉบับที่ 2) 
» ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 
» อ่านข่าวทั้งหมด...