วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2559

  ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างงานปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างงานปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2559

  ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด 
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 06-12-2559

  ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2559

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนคราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธ 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนคราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2559

  ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างก่อสร้างโครงหลังคาลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รา 
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างก่อสร้างโครงหลังคาลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2559

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลังวันที่ประกาศข่าว : 02-12-2559

  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำเสียและบ่อพักน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำเสียและบ่อพักน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศข่าว : 01-12-2559

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 01-12-2559

  ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด  
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 01-12-2559

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนภาคกลุ่มพาณิชยกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนภาคกลุ่มพาณิชยกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 01-12-2559

  ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนภาคกลุ่มพาณิชยกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด  
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนภาคกลุ่มพาณิชยกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 01-12-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ชุด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 01-12-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ชุด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 30-11-2559

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๓,๕๘๕,๖๐๐ บาท 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๓,๕๘๕,๖๐๐ บาทวันที่ประกาศข่าว : 30-11-2559

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบันทึกและจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน๘,๕๔๑,๒๐๐ .๐๐ บาท 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบันทึกและจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน๘,๕๔๑,๒๐๐ .๐๐ บาทวันที่ประกาศข่าว : 30-11-2559

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบริหารจัดการเรียนการสอนและการให้บริการสื่อการเรียนการสอน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอ 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบริหารจัดการเรียนการสอนและการให้บริการสื่อการเรียนการสอน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )วันที่ประกาศข่าว : 30-11-2559

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๗,๙๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๗,๙๒๕,๒๐๐.๐๐ บาทวันที่ประกาศข่าว : 30-11-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจากอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพไปยังอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครรา 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจากอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพไปยังอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งานวันที่ประกาศข่าว : 30-11-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจากอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพไปยังอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวีย 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจากอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพไปยังอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งานวันที่ประกาศข่าว : 30-11-2559

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและทางจักรยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและทางจักรยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งานวันที่ประกาศข่าว : 30-11-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและทางจักรยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและทางจักรยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งานวันที่ประกาศข่าว : 25-11-2559

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Texture Analyzer) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Texture Analyzer) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 23-11-2559

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Texture Analyzer) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด 
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Texture Analyzer) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th