วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒๐ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก สังกััดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิตำ่กว่ามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิตำ่กว่ามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองกลาง จำนวน ๖ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา และวุฒิปริญญาเอก จำนวน ๙ อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2557

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-11-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา และวุฒิปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 13-11-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ การสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ การสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-11-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-11-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-11-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองกลาง จำนวน ๖ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิ ม.๖ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาตร์


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 28-10-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-10-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2557

  ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จำนวน ๓ อัตรา นั้น


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2557

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2557

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2557

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิ ม.๖ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๘ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑๕ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-10-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2557

  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-10-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-10-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-10-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 10-10-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-10-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิ ม.๖ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-10-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-10-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถตำแหน่ง สายสนับสนุน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๘ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-10-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-09-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑๕ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-09-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-09-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 18-09-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-09-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิ ม. ๓ สังกัดกองกลาง จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองกลาง จำนวน ๒๕ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑๙ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-09-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จำนวน ๒๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๔ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-09-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-09-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-08-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2557

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติม 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑๙ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิ ม. ๓ สังกัดกองกลาง จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองกลาง จำนวน ๒๕ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๔ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑๙ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2557

  แก้ไขประกาศ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-07-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบที่ ๒ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบที่ ๒ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-07-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-07-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑๕๐ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม. ๖ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-06-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม. ๖ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-05-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-05-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 03-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-04-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร วุฒิปริญญาโท สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-03-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง บุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 17-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบที่ ๒  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบที่ ๒ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-03-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร วุฒิปริญญาโท สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสาตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ การสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ การสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-02-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2557

  ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก และวันประกาศผลสอบ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-02-2557

  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-02-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-02-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 31-01-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-01-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-01-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสาตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-01-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-01-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-01-2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป วุฒิ ปวช. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-12-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2556

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2556

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป วุฒิ ปวช. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท สังกัดกองกลาง ประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-11-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-11-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-11-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-11-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป วุฒิ ปวช. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-11-2556

  ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2556

  ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นิติกร


วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-10-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป วุฒิ ปวช. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๕ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ การสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ การสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ การสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ การสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2556

  แก้ไขประกาศ 
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-10-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนายช่างโยธา วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-10-2556

  แก้ไขประกาศ 
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ


วันที่ประกาศข่าว : 04-10-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบที่ ๒ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน ๕ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม.๓ สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-10-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-10-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ การสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ การสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม. ๖ สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง ประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง ประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2556

  ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๕ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม. ๓ สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2556

  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2556

  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสถิติประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-09-2556

  ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง ประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2556

  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๕ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-09-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-09-2556

  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แก้ไขวิชาสอบ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-08-2556

  ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม. ๖ สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง ประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2556

  ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน 
ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2556

  ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน 
ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 21-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-08-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม. ๓ สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2556

  ประกาศ แก้ไขคุณวุฒิ สาขาการรับสมัคร และวันเวลาสอบ 
ประกาศ แก้ไขคุณวุฒิ สาขาการรับสมัคร และวันเวลาสอบ ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสาตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม. ๓ สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-08-2556

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-08-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-08-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-08-2556

  แก้ไขคุณวุฒิ/สาขาการรับสมัคร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
ประกาศ แก้ไขคุณวุฒิ/สาขาการรับสมัคร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 06-08-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-08-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการตลาด จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิต่ำกว่า ม. ๖ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 17-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้จากเงินงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-07-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการตลาด จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2556

  ประกาศ แก้ไขคุณวุฒิ สาขาการรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ประกาศ แก้ไขคุณวุฒิ สาขาการรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-07-2556

  ประกาศ ยกเลิกการรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ประกาศ ยกเลิกการรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 01-07-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม. ๓ สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้จากเงินงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้จากเงินงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม. ๖ สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้จากเงินงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้จากเงินงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๕ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้จากเงินงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาโท สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2556

   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2556

   ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม. ๓ สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-06-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม. ๖ สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๕ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาโท สังกัดศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-05-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ป. ๖ สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-05-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิต่ำกว่ามัธยมตอนต้น สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-05-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปสาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 18-04-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-04-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-04-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-04-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-04-2556

  แก้ไขประกาศ 
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 01-04-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศน์ศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ป. ๖ สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-03-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-03-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-03-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-03-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งบุคลากร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-02-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะุวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-02-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-02-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม.๓ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม. ๓ สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-02-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งบุคลากร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-01-2556

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-01-2556

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-01-2556

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิ ป. ๔ สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชา สถาปัตยกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2556

   ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม. ๓ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-01-2556

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้จากเงินงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-01-2556

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้จากเงินงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ ตำแหน่งคนสวน วุฒิ ม. ๓ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๘ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-01-2556

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้จากเงินงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ ตำแหน่งคนสวน วุฒิ ป. ๖ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-01-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2556

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-01-2556

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-01-2556

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งคนสวน วุฒิ ป.๖ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๔ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งคนสวน วุฒิ ม.๓ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑๐ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๕ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาโท สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2556

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2556

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-12-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชา ทัศนศิลป์ สังกัด คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-12-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-12-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชา่ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - โทรคมนาคม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิ ป.๔ สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.๓ สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-12-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาท้ศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิ ป. ๔ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งคนสวน วุฒิ ม. ๓ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - อิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - โทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งบุคลากร วุฒิ ปริญญาโท สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-11-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิ ป.๔ สังกัดกองกลาง จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งคนสวน วุฒิ ม.๓ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์หนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2555

   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-11-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-11-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน ๑อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-10-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-10-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2555

  แก้ไขประกาศ 
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีบรรจุผู้รับทุนบุคคลภายนอก) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำฝ่ายอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา วุฒิ ปวส. ประจำฝ่ายพัสดุและออกแบบ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-10-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-10-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-09-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-09-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-09-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-09-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-09-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-09-2555

   ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 21-09-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-09-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-09-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการบัญชี


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-09-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-09-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-08-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-08-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 06-08-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดีจำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 1 (ด้านภาษาอังกฤษ) วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีบรรจุผู้รับทุนบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-07-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-07-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-07-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-07-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-07-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-07-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-07-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-07-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-07-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-07-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-07-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-06-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีบรรจุผู้รับทุนบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๕ ราย


วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศกวรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-06-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-06-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปริญญาตรี ประจำศูนย์สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-06-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-06-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิปวส. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด วุฒิปวส. สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-05-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-05-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-05-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-05-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-05-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-05-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งคนสวน วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกองกลาง ประจำฝ่ายบริหารสินทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดกองกลาง ประจำฝ่ายบริหารสินทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกองกลาง ประจำฝ่ายบริหารสินทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-05-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-05-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-05-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2555

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์(ภาษาไทย) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 17-04-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 12-04-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด วุฒิ ปวส. สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-04-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-04-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-04-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-04-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-04-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-04-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-04-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเิงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าำทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งคนสวน วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 1 วุฒิ ปริญญาโท (ด้านภาษาอังกฤษ) English Language Expert สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2555

  ประกาศรับสมัครผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  
ประกาศรับสมัครผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2555

  ประกาศรับสมัครงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำแผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2555

  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกและวันประกาศผลสอบคัดเลือก 
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกและวันประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต


วันที่ประกาศข่าว : 16-03-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 1 วุฒิปริญญาโท (ด้านป่าไม้และพันธุกรรมพืช) ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 08-03-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-03-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2555

  ประกาศรับสมัครงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 1 (ด้านภาษาอังกฤษ) (English Language Expert) สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2555

  ประกาศรับสมัครงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2555

  ประกาศรับสมัครงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2555

  ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-02-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรา่ยได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (ด้านป่าไม้และพันธุกรรมพืช) วุฒิ ปริญญาโท สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-02-2555

  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-02-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-02-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเิงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเิงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 03-02-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-02-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าำทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-02-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเิงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง


วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 31-01-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 31-01-2555

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-01-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายวิัจัยและฝึกอบรม สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 26-01-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 24-01-2555

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-01-2555

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชามนุษศาสตร์ (ภาษาไทย) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ** เลื่อนวันสอบจากเดิมวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบเป็นวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ***


วันที่ประกาศข่าว : 24-01-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำแผนกงาน E-Learning สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 24-01-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 24-01-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน


วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)


วันที่ประกาศข่าว : 20-01-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 19-01-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 19-01-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-01-2555

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-01-2555

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2555

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2555

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-01-2555

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2555

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2555

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-01-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-12-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาจีน วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์ภาษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 26-12-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำแผนกงาน E-Learning สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-12-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-12-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-12-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 20-12-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีัมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบไ้ด้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 07-12-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-12-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-12-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำฝ่ายการประชุมมหาวิทยาลัย


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (โรงพิมพ์ มทร. อีสาน) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาจีน วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์ภาษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-11-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-11-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-11-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-11-2554

  ประกาศผลสอบเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ


วันที่ประกาศข่าว : 16-11-2554

  ประกาศผลสอบเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร


วันที่ประกาศข่าว : 15-11-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำฝ่ายการประชุมมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเ้ข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาัปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประำจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)


วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศราืยชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 02-11-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 02-11-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน ประจำฝ่ายวางแผนและัพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะิวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะิวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเิงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการจัดการ


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเิงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการเงิน


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเิงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการบัญชี


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเิงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำสำำนักงานคณบดี สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเิงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปวส. ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเิงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดี สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2554

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี วท.บ.เคมี ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-10-2554

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-10-2554

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2554

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา (โดยกำหนดเลื่อนวันสอบจากเดิมวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2554

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเิงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2554

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2554

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-09-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกา่ศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 29-09-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 28-09-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าำทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน ประจำฝ่ายวางแผนและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าืทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-09-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง


วันที่ประกาศข่าว : 26-09-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ


วันที่ประกาศข่าว : 26-09-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงานการเงินบัญชีและพัสดุ


วันที่ประกาศข่าว : 26-09-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเิงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุึฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยา่ลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการเงิน จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 22-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าำทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประำจำฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเ้ป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ทล.บ (เวชนิทัศน์) สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-09-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-09-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2554

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการตลาด สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาัลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล


วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาิวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2554

  ประกาศสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 24-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป แผนกงานการเงินบัญชีและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. ประจำศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ สังกัดสถาบัยวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ทล.บ.(เวชนิทัศน์) สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 15-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 11-08-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-08-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-08-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง ประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 05-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำสาขาวิชาวิศวิกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-08-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล


วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี วท.บ.เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำสาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 02-08-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ของลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการตลาด สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานห้องสมุด


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-07-2554

  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 25-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-07-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบายและแผน


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดกองกลาง จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๔ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดกองกลาง (สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๔ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดกองคลัง จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๓ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
**เพิ่มคุณวุฒิในประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา**


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สังกัดกองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 13-07-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล


วันที่ประกาศข่าว : 13-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-07-2554

  ประกาศสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 11-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔


วันที่ประกาศข่าว : 08-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-07-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปวส. สังกัดกองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 07-07-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 07-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิปวส. ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-07-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิปวช.หรือ ม.6 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 01-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 01-07-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สังกัดณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 29-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
***ประกาศขอเพิ่มเติมคุณวุฒิในการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์***


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (ฉบับแก้ไข)


วันที่ประกาศข่าว : 24-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 24-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 24-06-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์หรือครุศาสตร์ ประจำฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๓ อัตรา ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีเป็นผู้รับทุนงบโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสายวิชาการ) 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา (กรณีเป็นผู้รับทุนงบโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสายวิชาการ)


วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2554

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2554

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2554

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2554

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองพัฒนานักศึกษา แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสำนักคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิปวส. จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ช่างเทคนิคและงานซ่อมบำรุง ไม่จำกัดวุฒิ ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมวิชาช่างยนต์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิปวช. ช่างยนต์ หรือม.6 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการเงิน จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วศ.บ) วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ทล.บ) วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 31-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 31-05-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 31-05-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 24-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชาช่างยนต์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-05-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาสำนักงานคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2554

  ประกาศเลื่อนวันสอบ 
ประกาศเลื่อนวันสอบลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จากเดิมวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และประกาศผลสอบในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาจีน วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำศูนย์ภาษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี (ทล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-05-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิปวช.หรือม.๖ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนก e-Learning


วันที่ประกาศข่าว : 06-05-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 06-05-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปวส. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง


วันที่ประกาศข่าว : 04-05-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-04-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ฉบับแก้ไข)


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ประสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาการตลาด สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 26-04-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดี


วันที่ประกาศข่าว : 26-04-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกเจ้าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา ***(เพิ่มเติมคุณวุฒิในการรับสมัคร)***


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง


วันที่ประกาศข่าว : 20-04-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาจีน (Chinese Language Instructor) วุฒิ ปริญญาตรี ประจำศูนย์ภาษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-04-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ (English Language Expert) วุฒิปริญญาโท ประจำศูนย์ภาษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 12-04-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 11-04-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร วุฒิปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร


วันที่ประกาศข่าว : 08-04-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-04-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 08-04-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา จากเดิมวันที่ ๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และเปลี่ยนวันสอบเป็นวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปวส. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-04-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี


วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-03-2554

  ประกาศเลื่อนวันสอบ 
ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน จากเดิมวันที่ 4 เม.ย. 54 เป็นวันที่ 18 เม.ย. 54


วันที่ประกาศข่าว : 24-03-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงาน e-Learning จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


วันที่ประกาศข่าว : 17-03-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงานบุคคล


วันที่ประกาศข่าว : 16-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
แก้ไขรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 16-03-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 16-03-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการเงิน


วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการตลาด


วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
แก้ไขรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 11-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จากเดิมวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554 ขยายถึงวันที่ 12 เมษายน 2554


วันที่ประกาศข่าว : 08-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-03-2554

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-03-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๔ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการตลาด จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการเงิน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 23-02-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-02-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองคลัง


วันที่ประกาศข่าว : 21-02-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-02-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-02-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 10-02-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-02-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายทะเบียนและวัดผล


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี


วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2554

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ประกาศรับสมัครผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1/2554 จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-01-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 24-01-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 24-01-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-01-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป


วันที่ประกาศข่าว : 19-01-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-01-2554

   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 18-01-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการจัดการ


วันที่ประกาศข่าว : 18-01-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-01-2554

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-01-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงาน e-Learning


วันที่ประกาศข่าว : 17-01-2554

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ


วันที่ประกาศข่าว : 17-01-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-01-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2554

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-01-2554

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-12-2553

  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวช. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-12-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจ ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา สังกัดกองพัมนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-12-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการจัดการ


วันที่ประกาศข่าว : 07-12-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงาน e-Learning จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-12-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง ประจำฝ่ายบริหารสินทรัพย์


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 01-12-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม.3 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง ประจำฝ่ายสารบรรณมหาวิทยาลัย


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง


วันที่ประกาศข่าว : 22-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวช. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-11-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์(English Language Instructor) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 15-11-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สังกัดกองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา แผนกสหกิจและการฝึกงาน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา แผนกหลักสูตรและตำรา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา แผนกพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองนโยบายและแผน


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-11-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงาน e-learning


วันที่ประกาศข่าว : 10-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม.3 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง ประจำฝ่ายสารบรรณมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองบริหารงานบุคคล


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-11-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์(English Language Instructor) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-11-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 01-11-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำแผนกงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 28-10-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 26-10-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-10-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-10-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองบริหารงานบุคคล


วันที่ประกาศข่าว : 08-10-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-10-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2553

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2553 จำนวน 1 อัตรา 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2553

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2553 จำนวน 2 อัตรา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-10-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-09-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงาน e-Learning จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-09-2553

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2553 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 30-09-2553

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2553 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 29-09-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 29-09-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-09-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-09-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-09-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-09-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-09-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-09-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบผู้สอบได้ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


วันที่ประกาศข่าว : 22-09-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-09-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 22-09-2553

  รับสมัครงาน 
สมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-09-2553

  รับสมัครงาน 
สมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สังกัดกองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 14-09-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา (ฉบับแก้ไข ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน)


วันที่ประกาศข่าว : 13-09-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2553

  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2553 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม จำนวน 1 คน


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2553

  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2553 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2553

  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2553 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2553 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-09-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-09-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-09-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับแก้ไข) 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา (ฉบับแก้ไขยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน)


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2553

  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ 
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-08-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-08-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบผู้สอบได้ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2553

  รับสมัครงาน 
สมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-08-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-08-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2553

  รับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.3 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 11-08-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 06-08-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (กรณีการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) ตำแหน่ง นิติกร วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-08-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป.โท , จนท.ห้องปฏิบัติการ(สื่อสารมวลชน)และ จนท.ควบคุมระบบและโสตทัศนูปกรณ์


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2553

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สังกัดกองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2553

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (วิทยาศาสตร์) วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2553

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 16-07-2553

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ


วันที่ประกาศข่าว : 15-07-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-07-2553

  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อปรับเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-07-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-07-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2553

  ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2553

  ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศผลสอบลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 13-07-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 12-07-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครงานบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 12-07-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 12-07-2553

  ประกาศผลสอบบุคคลเข้าทำงาน 
ประกาศผลสอบบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งช่างเทคนิค ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ สถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 08-07-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 2 ตำแหน่ง


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(วิทยาศาสตร์) วุฒิปริญญาตรี ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(สื่อสารมวลชน) วุฒิ ปริญญาตรี ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบและโสตทัศนูปกรณ์ วุฒิปริญญาตรี ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-07-2553

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.3 สังกัดกองกลาง 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.3 สังกัดกองกลาง 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่ 6-14 ก.ค. 53


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2553

  รับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจทุกสา ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทย-บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-06-2553

  ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา  
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผุ้สอบได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (กรณีการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สาขาวิชา-วิศวกรรมเครื่องกล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง วุฒิ ปวช. ทางด้านสาขาวิชาช่างทุกสาขาวิชา ประจำ แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักงานคณบดี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ หน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้พร้อมรายงานตัวและปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้พร้อมปฏิบัติงานและรายงานตัวในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 5 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 4 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดกองกลาง จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดกองคลัง จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองนโยบายและแผน


วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2553

  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อปรับเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-06-2553

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป


วันที่ประกาศข่าว : 31-05-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร วุฒิ ปวส. ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 31-05-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-05-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-05-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับแก้ไข) 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา (ฉบับแก้ไข ประกาศรับสมัครงานลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553)


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับแก้ไข) 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ (ฉบับแก้ไข ประกาศรับสมัครงาน ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553)


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักงานคณบดี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 17-05-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2553

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2553

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2553

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2553

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 11-05-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร วุฒิ ปวส. สาขาช่างกลเกษตร , เกษตร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จำนวน 47 อัตรา สังกัด ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 11-05-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-05-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน


วันที่ประกาศข่าว : 11-05-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน


วันที่ประกาศข่าว : 11-05-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 11-05-2553

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน


วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ปวช. ,ม.6 ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน


วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาการจัดการ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 04-05-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา และรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน


วันที่ประกาศข่าว : 04-05-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วันที่ประกาศข่าว : 04-05-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา และรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน


วันที่ประกาศข่าว : 29-04-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก และสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-04-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-04-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-04-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง


วันที่ประกาศข่าว : 29-04-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองคลัง และรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานขับรถ วุฒิ ปวช. ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานการเกษตร วุฒิ ปวส. ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมจักรกลเกษตร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 12-04-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ


วันที่ประกาศข่าว : 09-04-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-04-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ


วันที่ประกาศข่าว : 08-04-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 08-04-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร สังกัด กองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 05-04-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


วันที่ประกาศข่าว : 05-04-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับแก้ไข) 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ฉบับแก้ไข)


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2553

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก และสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


วันที่ประกาศข่าว : 30-03-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ หน่วยตรวจสอบภายใน


วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2553

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2553

  ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


วันที่ประกาศข่าว : 17-03-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทย-บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ฝ่ายบริหาร สังกัด คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 12-03-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 12-03-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาการเงิน สังกัด คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 26-02-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 26-02-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. ประจำ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก และสาขาวิชาออบแบบบรรจุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก


วันที่ประกาศข่าว : 23-02-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นิติกร วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองบริหารงานบุคคล


วันที่ประกาศข่าว : 23-02-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท (วศ.ม.) จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-02-2553

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก (วท.ด.) จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก (วศ.ด.) จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นิติกร วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2553

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักงานคณบดี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาการบัญชี สังกัด คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ศูนย์ฝึก-หนองระเวียง


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-01-2553

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2553


วันที่ประกาศข่าว : 20-01-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาการบัญชี สังกัด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-01-2553

  ด้วยแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการ ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
ด้วยแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการ ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,100 -. บาท


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 05-01-2553

  รับสมัครพนักงานราชการ 
รับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และ นิติศาสตร์ สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-01-2553

  ประกาศรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,010 บาท


วันที่ประกาศข่าว : 04-01-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 04-01-2553

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 30-12-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 30-12-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองกลาง


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักการภารโรง วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำ กองกลาง


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-12-2552

  ประกาศรับสมัครงาน กองพัฒนานักศึกษา 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-12-2552

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2552


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2552

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2552

  ประกาศผู้สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 11-12-2552

  ประกาศผู้สอบได้ กองกลาง 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง นายช่างโยธา วุฒิ ปวส.


วันที่ประกาศข่าว : 11-12-2552

  ประกาศผู้สอบได้ กองกลาง 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองกลาง


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท (วิศวกรรมเครื่องกล) ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2552

  ประรับสมัครงานประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยี-สารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-11-2552

  ประกาศผู้สอบได้ประชาสัมพันธ์ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สังกัด กองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-11-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง ประจำ แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง


วันที่ประกาศข่าว : 27-11-2552

  ประกาศผู้สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจำ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2552

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักการภารโรง 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักการภารโรง วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สังกัด กองกลาง


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2552

  ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำ กองกลาง 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สถาปัตยกรรมฯ  
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 23-11-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 23-11-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-11-2552

  ประกาศผู้สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 20-11-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาโท ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาโท วศ.ม. (อุตสาหการ,การจัดการงานวิศวกรรม,การจัดการอุตสาหกรรม, การผลิต) ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 20-11-2552

  ประกาศรับสมัครงานอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยี-สารสนเทศและการสื่อสาร


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2552

  ประกาศรับสมัครงานประจำกองกลาง 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2552

  ประรับสมัครงานประจำกองกลาง 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นายช่างโยธา วุฒิ ปวส. ประจำ กองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2552

  ประกาศรับสมัครงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่2 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2552

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 อัตรา...


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2552

  ประกาศผู้สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 02-11-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2552

  ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหอพักนักศึกษา  
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหอพักนักศึกษา แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2552

  ประกาศผู้สอบได้คณะบริหารธุรกิจ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สาขาวิชาการบัญชี สังกัด คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2552

  ประกาศผู้สอบได้คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สังกัด คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2552

  ประกาศผู้สอบได้คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 28-10-2552

  ประกาศผู้สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 28-10-2552

  ประกาศผู้สอบได้คณะบริหารธุรกิจ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ หน่วยตรวจสอบภายใน


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน กองพัฒนานักศึกษา 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ประจำศูนย์ชุณหวัณ 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2552

  ประกาศผู้สอบได้อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรม-อิเล็กทรอนิกส์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 26-10-2552

  ประกาศผู้สอบได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 26-10-2552

  ประกาศรับสมัครงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก วศ.ด. (อุตสาหการ) จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 16-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ศูนย์ฝึก-หนองระเวียง สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-10-2552

  ประกาศผู้สอบได้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท 
ประกาศรับสมัรคงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท วศ.ม. เครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 08-10-2552

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหอพักนักศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหอพักนักศึกษา แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 2 อัตรา...


วันที่ประกาศข่าว : 08-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940.- บาท


วันที่ประกาศข่าว : 08-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สาขาวิชาการบัญชี สังกัด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค  
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี 
ประกาศรับสมัรงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2552

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2552

  ประกาศรับสมัครงานคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2552

  ประกาศรับสมัครงานคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาออกแบบ-ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัด คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2552

  ประกาศรับสมัครงานคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สังกัด คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2552

  ประกาศรับสมัครงานคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2552

  ประกาศรับสมัครงานอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี ประจำ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-10-2552

  ประกาศผู้สอบได้บรรณารักษ์ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 30-09-2552

  ประกาศผู้สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 29-09-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


วันที่ประกาศข่าว : 28-09-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


วันที่ประกาศข่าว : 25-09-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาโท ประจำคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-09-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 14-09-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ หน่วยตรวจสอบภายใน


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชามนุษยศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


วันที่ประกาศข่าว : 08-09-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาโท ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมภายใน,สาขานวัตกรรมอาคาร,สาออกแบบตกแต่งภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2552

  แก้ไขประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองคลัง


วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำ กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาโท ประจำคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาโท สาขาออกแบบอุตสาหกรรม,สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์,สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 25-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 21-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 20-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชามนุษยศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำ กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานัก


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาเคมีประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรม-อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


วันที่ประกาศข่าว : 11-08-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำแผนกงาน e-Learning


วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สังกัด กองคลัง


วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี ประจำ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


วันที่ประกาศข่าว : 05-08-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา ฝ่ายบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-08-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษาจำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการตลาด สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-07-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-07-2552

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 อัตรา...


วันที่ประกาศข่าว : 17-07-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


วันที่ประกาศข่าว : 16-07-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ แผนกงาน E-Learning จำนวน 1 อัตรา (รอบที่2)


วันที่ประกาศข่าว : 16-07-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 15-07-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ สังกัด คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล


วันที่ประกาศข่าว : 03-07-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-07-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-07-2552

  รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ 
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก (วศ.ด.) วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 29-06-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 29-06-2552

  รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ 
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ หรือ กจ.ม. การจัดการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 29-06-2552

  รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ 
รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท บช.ม. หรือ บธ.ม. สาขาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขา บธ.ม. การตลาด ประจำสาขาวิชาการตลาด สังกัด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน  
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำแผนก E-Learning จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2552

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหอพักนักศึกษา 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหอพักนักศึกษา แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 อัตรา...


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก (วศ.ด.) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2552

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-06-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท วศ.ม. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก (วศ.ด.) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท (ศม.) สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1 (ด้านภาษาต่างประเทศ) ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานเราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำแผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วุฒิ ปริญญาตรี ประจำห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ จำนวน 1 อีตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัด วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-05-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-05-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง สถาปนิก วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป กองกลาง จำนวน 1 อัตรา นั้น


วันที่ประกาศข่าว : 13-05-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-05-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ฝ่ายวิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วุฒิ ปริญญาตรี ประจำแผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชามุนษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก 1 อัตรา และ ปริญญาโท 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 30-04-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา และปริญญาโท 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 29-04-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - โทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-04-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-04-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำแผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-04-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-04-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง สถาปนิก วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัด วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมสาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำแผนกห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำกองคลัง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาประติมากรรม สังกัด คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัด คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาการจัดการ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-03-2552

  เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน) 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน) ประจำ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 12-03-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)


วันที่ประกาศข่าว : 11-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ขอเลื่อนวันสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัด แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมระบบควบคุม , วิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท วท.ม. สาขาเคมี โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี วท.บ. สาขาเคมี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก วท.ด. สาขาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์ โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาโท วท.ม สาขาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์ โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี วท.บ. สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท วท.ม. สาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี วท.บ. สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT), วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน , นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือทางด้านการศึกษา โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน , นิเทศศาสตร์, หรือวารสารศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท วท.ม. สาขาสถิติ ,สถิติประยุกต์ โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี วท.บ.สถิติหรือวท.บ. คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานคุณวุฒิเพิ่มเติม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำกองคลัง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ศ.ม. สาขาประติมากรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , สาขาการออกแบบ , ออกแบบนิเทศศิลป์ , สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก บธ.ด. การตลาด , การตลาดระหว่างประเทศ โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาโท บธ.ม. การตลาด , การตลาดระหว่างประเทศ และสำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี บธ.บ. การตลาด จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก บธ.ด. การบัญชี โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาโท บช.ม. หรือ บธ.ม. การบัญชี และ สำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี บช.บ. หรือ บธ.บ. การบัญชี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-02-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองคลัง วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี ประจำ ฝ่ายงานทั่วไป กองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด วุฒิ ปริญญาตรี ประจำศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำแผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-02-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สถ.ม. โดยสำเร็จวุฒิ ปริญญาตรี สถ.บ. จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำกองคลัง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง สถาปนิก วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป กองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2552

  ประการรับสมัครงาน 
ประการรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัด วิศวกรรมวัสดุและโลหการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2552

  ประการรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2552

  ประการรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิปริญญาตรี ประจำวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 30-01-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง สถาปนิก วุฒิ ปริญญาตรี ประจำกองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง นิติกร วุฒิ ปริญญาตรี ประจำกองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป กองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมระบบควบคุม ,วิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมระบบควบคุม , วิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำแผนกงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-01-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-01-2552

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมระบบควบคุม , วิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม–อิเล็กทรอนิกส์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมระบบควบคุม , วิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม–อิเล็กทรอนิกส์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร วุฒิ ปริญญาตรี ประจำกองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขา ชีววิทยาหรือชีววิทยาประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง สถาปนิก วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2552

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2552

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-12-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท ประจำแผนกงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-12-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-12-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-12-2551

  ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 20-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำโปรแกรมวิชาช่างยนต์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน  
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำแผนกเอกสารการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายฃื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิปริญญาตรี ประจำแผนกงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2551

  ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการหอพักนักศึกษา 
แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา ฝ่ายบริการและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำแผนกงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ 
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขา ศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง บรรรณารักษ์ วุฒิโท ประจำแผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำแผนกการเอกสารพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 01-12-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายวิทยาบริการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายวิทยาบริการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำโปรแกรมวิชาช่างยนต์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำแผนกงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานห้องสมุด


วันที่ประกาศข่าว : 18-11-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำวิชาช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ประจำแผนกงาน E-Learning


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการตลาด


วันที่ประกาศข่าว : 13-11-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาเคมี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ - เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท ประจำแผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ประจำแผนก e-Learning จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-10-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง สถาปนิก วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป กองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 10-10-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา นั้น


วันที่ประกาศข่าว : 10-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) หรือ Ph.D สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-10-2551

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-10-2551

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สังกัดแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-10-2551

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำ สังกัดแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2551

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลผู้สอบได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 30-09-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 6 อัตรา นั้น


วันที่ประกาศข่าว : 30-09-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 อัตรา นั้น


วันที่ประกาศข่าว : 30-09-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-09-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-09-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-09-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-09-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-09-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 6 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-09-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-09-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-09-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสานเทศ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 25-08-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตามประกาศของคณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-08-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 11-08-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 05-08-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด วุฒิ ปวส. ประจำ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,100.- บาท


วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 7 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2551

  ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน  
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง วุฒิ ปวส. ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 25-07-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-07-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี วุฒิ ปวส. ประจำ สาชาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-07-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส.


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำกองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-06-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำกองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-06-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-06-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-06-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,010.- บาท


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ประจำศูนย์ชุณหะวัณ จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ประคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940.- บาท


วันที่ประกาศข่าว : 26-05-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,322 บาท


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ประจำฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา นั้น


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 12,010.- บาท


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,940.-บาท


วันที่ประกาศข่าว : 15-05-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-05-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา) ประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,940.- บาท


วันที่ประกาศข่าว : 07-05-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1 ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 07-05-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-05-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา) ประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-05-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,010.- บาท


วันที่ประกาศข่าว : 29-04-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์) วุฒิ ปวส. ประจำศูนย์สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (อิเล็กทรอนิกส์) วุฒิ ปวส. ประจำศูนย์สอบเทียบมาตรฐาน เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-04-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน  
ประจำ ศูนย์สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 11-04-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-04-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-04-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-04-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งรองผู้จัดการหอพัก 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งรองผู้จัดการหอพักประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 03-04-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปริญญาโท 
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 02-04-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940.- บาท


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำ กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประจำศูนย์สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักงานอธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ประจำ หน่วยตรวจสอบภายใน


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2551

  ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง รองผู้จัดการหอพักนักศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1 (ด้านภาษาต่างประเทศ) 
ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 17-03-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ประจำ ศูนย์สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี และ ปวส.


วันที่ประกาศข่าว : 13-03-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 13-03-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประจำฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ม.3 ประจำกองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2551

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การบัญชีหรือบัญชีบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 20-02-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สถ.ม. ทางสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2551

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ม.3 ประจำกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง รองผู้จัดการหอพักนักศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2551

  ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาโท ทางด้านจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา นั้น


วันที่ประกาศข่าว : 16-01-2551

  ประกาศรับสมัครให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน ICTทั้งในและต่างประเทศ 
สาขาวิชาคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครให้ทุนแก่ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน ICT


วันที่ประกาศข่าว : 10-01-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ประจำกองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมภายในหรือสถาปัตยกรรม ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-01-2551

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง สถาปนิก วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป กองกลาง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 20-12-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. ประจำ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง คนสวน วุฒิ ม.3 ประจำ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน 3 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2550

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท 
ประจำฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร สังกัด กองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 22-11-2550

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 15-11-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2550

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผู้สอบได้ อาจารย์ วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาไทย ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม-อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. ประจำสาขา วิชาช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ


วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2550

  ประกาศผู้สอบได้ 
ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักส่ง-เสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ตำแหน่ง ผู้จัดการ แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ แผนกงานบริการหอพักนักศึกษาจำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-11-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมภายในหรือสถาปัตยกรรม ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
(1.) ตำแหน่ง สถาปนิก วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (2.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (3.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 16-10-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ประจำกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร วุฒิ ปวส. ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2550

  ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเคมี ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 26-09-2550

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2550

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี 
ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ประจำสำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 17-09-2550

  ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 13-09-2550

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานอธิการบดี 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ประจำสำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2550

  ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท 
ประกาศผู้สอบได้ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 04-09-2550

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาระบบสารสนเทศ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาระบบสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 04-09-2550

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2550

  รับสมัครบุคคล เข้าทำงาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับสมัคร 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วุฒิปริญญาตรี


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2550

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ( ICT ) 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ( ICT ) จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2550

  งานบริการหอพักนักศึกษา 
ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ทั่วไป" และ "คนสวน"


วันที่ประกาศข่าว : 24-04-2550

  ประกาศผลสอบ การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน 
ประกาศ คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน


วันที่ประกาศข่าว : 05-04-2550

  ประกาศรับสมัครงาน อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประกาศรับสมัครงาน ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จำนวน 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 15-01-2550

  Has Vacancies for NATIVE ENGLISH SPEAKING INSTRUCTORS Full time position 
Has Vacancies for NATIVE ENGLISH SPEAKING INSTRUCTORS Full time position


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2549

  ขยายเวลาประกาศรับสมัคร อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท 1 อัตรา ประจำคณะวิชาสถาปัตยกรรม 
ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประกาศรับสมัคร อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท 1 อัตรา ประจำคณะวิชาสถาปัตยกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2549

  ประกาศรับสมัคร อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี 3 อัตรา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี 3 อัตรา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2549

  ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง30 พฤศจิกายน 2549 ประกาศรับสมัคร อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท 2 อัตรา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง30 พฤศจิกายน 2549 ประกาศรับสมัคร อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2549

  ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 
ตำแหน่ง นักการภารโรงCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th